سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
دبیر پژوهشی گروه جامعه شناسی 
1385/01/01 
1386/06/01 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان و موسسه امام خمینی 
مدرس 
1384/07/02 
1385/03/25 
ریشه های انقلاب اسلامی 
تدریس 
موسسه علوم انسانی  
مدرس 
1387/07/01 
ادامه دارد 
مبانی جامعه شناسی 
تدریس 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی توسعه 
تدریس 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
1389/07/01 
ادامه دارد 
کاربردرایانه درعلوم اجتماعspss 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
جامعه شناسی عمومی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی لرستان 
مدرس 
 
 
معارف 1 و2 
تدریس 
موسسه علوم انسانی 
مدرس 
1387/10/01 
ادامه دارد 
جامعه شناسی سیاسی 
تدریس 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
1391/07/01 
ادامه دارد 
مبانی سیاست 
تدریس 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
مدرس 
1392/11/01 
ادامه دارد 
مسائل سیاسی اقتصادی کشورهای اس