تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1375 
الهیات و معارف اسلامی 
موسسه امام خمینی(ره) 
17.00 
فوق لیسانس 
1380 
جامعه شناسی 
موسسه اموزش و پژوهشی امام خمینی 
17.00 
خارج