نقش مذهب تشیع در رشد فرهنگی ایران معاصر
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی سال هفتم شماره 27
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عنصر تشیع نقش انحصاری در رشد فرهنگ و تمدن و حتّی جلوه‌های مادی این مرز و بوم ایفا نموده است. در این تحقیق تلاش شده تا این جریان در قرن گذشته به تصویر کشیده شده، نشان دهد که چگونه مذهب تشیع توانسته فرهنگی تمدن ساز را در این مرز و بوم رشد دهد و خصوصاً با هجوم فرهنگ غرب این مذهب بیشتر کارایی خود را نشان داد و جنبش‌های اجتماعی معاصر نشانگر اوج هجوم استعمار و هم‌چنین اوج بالندگی و مقاومت فرهنگ تشیع می‌باشند. در این منازعات نه تنها خطرات احتمالی هجوم بیگانه دفع می‌گردد بلکه عناصر دینی فرهنگ ایرانی رشد کرده و بارورتر شده و عناصر غیر دینی آن کم رنگ شده و حتّی در بعض موارد جای خود را به عناصر دینی داده است. تاکنون این سیر به انقلاب اسلامی ختم شده و در ادامه به حکومت آرمانی امام زمان(عج) ختم خواهد شد.