زن ایرانی معاصر و مشارکت سیاسی- اجتماعی وی از دیدگاه مستشرقان
50 بازدید
محل نشر: بانوان شیعه » پاییز 1384 - شماره 5 » (30 صفحه - از 123 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقش محوری زن در فرهنگ و تمدن ایرانی، حجاب و پوشش زنان ایرانی و وضعیت سیاسی ـ اجتماعی زن ایرانی از نظر نویسندگان غربی معاصر سه محور اساسی مباحث این مقاله می‏باشند. بدون استثنا، همه مستشرقان بر اهمیت نقش زن در ساختن تمدن تأکید دارند و بسیاری از ایشان می‏کوشند زنان ایرانی را متقاعد به پی‏روی از فرهنگ غرب نمایند. در قبال حجاب زن ایرانی، مواضع متفاوتی از تعریف و تمجید بسیار زیاد تا بدگویی و اهانت به پوشش زن ایرانی در نوشته‏های مستشرقان دیده می‏شوند. همچنین نوعی آشفتگی در نوشته‏های آن‏ها به وضوح دیده می‏شود. آنان نتوانسته‏اند موضع‏گیری جمهوری اسلامی را در قبال تشویق زنان ایرانی به شرکت در عرصه‏های سیاست و اجتماع با حفظ شئونات اسلامی توجیه کنند و آن را ناشی از ضرورت حکومت یا نوعی سرپیچی از اصول اولیه انقلاب قلمداد کرده‏اند. کلیدواژه‏ها: زن ایرانی، فرهنگ، تمدن ایرانی، مراسم مذهبی، تحصیل دختران، جنبش فمینیستی. ______________________________ 1 کارشناس ارشد جامعه‏شناسی، عضو هیأت علمی ـ پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه‏الله .