زن در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران معاصر
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب ابتدا به نقش سیاسی اجتماعی گروهی از زنان نخبه و تاثیر گذار در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران پرداخته شده که ابتدا نقش ملکه ایران در زمان ناصر الدین شاه یعنی بانو انیس الدوله که از زنان پارسا و دلسوز کشور بودند پرداخته شده سپس زندگی ، اندیشه و عملکرد تعدادی از زنانی که تفکر غربی داشتند و نقش زیادی در نزدیک کردن ایران به فرهنگ غرب ایفا کردند ، مورد بررسی قرار گرفتند که از انجایی که تعداد این زنان زیاد بودند تنها به مهمترین انها پرداخته شده که از ان جمله صدیقه دولت ابادی (بنانگذار و فعال در کشف حجاب) محترم اسکندری (فعال در احزاب چپ گرا در زمان رضا شاه) نورالهدی منگنه (از فعالین کشف حجاب) فاطمه سیاح و....میباشند سپس به نقش غرب در تاسیس مدارس جدید پرداخته شده و مقایسه ای بین مدارس جدید و مکتب خانه های قدیم دخترانه انجام گرفته است و همچنین به تصویری که غربیان از زن ایرانی در 150 سال اخیر داشتند نیز پرداخته شده است در نهایت نتیجه گیری انجام گرفته است