آلبوم من ◂ دیدار از خانه مشروطه
خانه مشروطه در اصفهان همان خانه حاج نورالله اصفهانی مرد شماره 2 مشورطه در اصفهان میباشد