آلبوم من ◂ در خانه مشروطه
برخی از اعضای گروه تاریخ و اندیشه معاصر به همراه دکتر موسی نجفی در خانه مشروطه اصفهان